Diyanet 3 Bin 155 İmam-Hatip

HAK BİR SEN

Genel Merkez
Diyanet İşleri Sözleşmeli İmam-Hatip Alım İlanı
Diyanet 3 Bin 155 İmam-Hatip
Diyanet İşleri Başkanlığından;
 
Başkanlığımıza ait sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına yerleştirme yapılmak üzere; 2014 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak çağrılacak adaylar için Başkanlığımızca sözlü sınav yapılacaktır.
 
I-Vizeli Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı, Grubu, Mezuniyet Durumları ve Sayılarına Göre Dağılımı

 
II-Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
 
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 
2.Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
 
3.İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 
4. En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
 
5.Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 
6.Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124 puan türünden 50 veya üzeri puan almış olmak,
 
7.Önlisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123 puan türünden 50 veya üzeri puan almış olmak,
 
8.Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden 50 veya üzeri puan almış olmak.
 
S Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
 
III-Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar
 
a)Başvuru İşlemleri
 
1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 05/05/2015 (08:00) - 18/05/2015 (16:30) tarihlerinde https://ikvs.divanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı (SÖZPER 2015) e-başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 
2.Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
 
3. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
 
4. İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, aday başvuru belgesini adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.
 
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 
7. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösteren belge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 18/05/2015 (16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
9. Başkanlığımız https://ikvs.divanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
 
b) Sınav İşlemleri
 
1. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Van sınav merkezlerinde yapılacaktır.
 
2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
 
3. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 
4. Sınav 25.05.2015 tarihinde başlayacaktır.
 
5. Adaylar, 21.05.2015 tarihinden itibaren sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini, https://ikvs.divanet.gov.tr/ikvs/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.
 
6. Adaylar, sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 
7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara hangi sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 
8.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.
 
9. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 
10.Adaylar, sınav giriş belgesi alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikvs.divanet.gov.tr/ikvs/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 
c)Yerleştirme İşlemleri
 
1. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikvs.divanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.
 
2. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adava tercih hakkı verilecektir.
 
3. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.
 
4.Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS`ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 
5.Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikvs.divanet.gov.tr/ikvs/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır. Tercih formunu doldurmavan/dolduramavan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.
 
6.Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan kontenjan sayısı 25`ten az olan gruplarda sınava katılanlar kontenjan adedince, diğer gruplarda sınava katılanlar en fazla 25 cami tercihinde bulunabileceklerdir.
 
7.Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re`sen yerleştirilecektir.
 
8.Tercih yapmayan adaylar ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re`sen yerleştirilecektir.
 
d)Diğer Hususlar
 
1.Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 
2.Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 
3.Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
 
4.Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 
5.Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
6.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 
7.Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
8.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Vaizlik, Kur`an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu
 
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.
 
IV-Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 
1.T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
 
2.KPSS`ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren gruplardan birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),
 
3.Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 
4.Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ile görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçede belirtecekleri yazılı beyanları.
 
NOT:
 
1. Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların başvuruları onaylanmadan önce ilgililer hakkındaki mahkeme kararlarının, sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere il müftülüklerince 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 
2. Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 
V-Sınav Konuları
 
1.Kur`an-ı Kerim (70 puan),
2.Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),
3.Hitabet. (10 puan).
Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin bu unvanla ilgili temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.
 
VI-İletişim
 
Yazışma Adresi:
 
e-mail : Telefon :
 
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

Henüz yorum yazılmadı

Yorum Yaz

Sizde yorum yazın...
Adınız
E-posta
Yorum